Filtruoti rezultatus

Paieškos rezultatai

Prašome palaukti, vyksta paieškos rezultatų įkėlimas
Prašome palaukti... Įkeliame išsamius duomenis.
Naujos privatumo politikos taisyklės

 

Gerbiamas Vartotojau,

 

 

 

nuo 2018 m. gegužės 25 d. bus pradėtas taikyti bendrasis duomenų apsaugos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (vadinamas “ES Bendras duomenų apsaugos reglamentas” arba “BDAR”). Dėl šios priežasties norėtume informuoti apie Jūsų duomenų tvarkymą ir sąlygas, kurios bus taikomos po 2018 m. gegužės 25 d.

 

Kas yra asmens duomenys ir kokius duomenis mes apdorojame?

 

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).  Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Asmens duomenis mes gauname iš pačių duomenų subjektų. Duomenys tai pat renkami iš svetainių, kurias Jūs lankote, įskaitant duomenis išsaugotus svetainių slapukų failuose. Jūsų asmens duomenų tvarkytojas yra       , o inspektorius yra

 

 

 

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

 

Jūsų asmens duomenis renkame ryšiums su pasirašyta sutartimi/užpildyta forma, bei siekiant vykdyti su Jumis sudarytą sutartį šiems tikslams:

 

·      parduoti prekes ir paslaugas;

 

·      prašymų nagrinėjimui;

 

·      tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti.

 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas priklauso nuo to, kokiu tikslu duomenys yra tvarkomi. Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo šių kriterijų:

 

·      teisinių aktų įpareigojančių Subjektą tvarkyti duomenis tik tam nustatytą laiką;

 

·      laikotarpio reikalingo Subjekto teisėtų interesų gynimui;

 

·      laikotapio už kurį buvo duotas Jūsų sutikimas.

 


Kam galime teikti Jūsų asmens duomenis?

 

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas,  mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo. Jūsų asmens duomenis Subjektas gali  perduoti kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu, atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms.   Jūsų duomenys taip pat bus perduodami trečiosioms šalims dėl turizmo paslaugų atrankos.

Kokios yra Jūsų teisės?

 

Jūs turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti ir kaip mes juos tvarkome. Jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu jie netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti.  Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jeigu jis buvo duotas. Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Kokie yra Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai?

 

Kiekvienas Jūsų asmens duomenų apdorojimas turi būti pagrįstas teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra siekimas sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis pasirašytą sutartį, kai tvarkyti asmens duomenis administratorių įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kuriuos atlieka administratorius, pvz., pateikiant atsakymus į Jūsų laiškus ir paraiškas. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti  paprastai ir nemokamai atšauktas.

 

 

 

Jeigu Jums kelia susirūpinimą mūsų veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šių taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 

 

 

Atsižvelgiant į auksčiau išdėstytą informaciją, sutinku, kad mano asmens duomenys surinkti iš mano lankomų svetainių, įskaitant išsaugotus svetainių slapukų failuose, būtų tvarkomi rinkodaros ir analizės tikslais, taip pat  ir po Reglamento (ES) 2016/679  įsigaliojimo dienos. Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną.

 

 

 

Jūsų asmens duomenų pateikimas yra sutarties sudarymo sąlyga, be jų sutarties sudaryti bei turizmo paslaugų teikti negalima.

 

 

 

Sutikimas duotas tvarkyti Jūsų asmens duomenis yra savanoriškas ir  gali būti atšauktas bei pakeistas bet kuriuo metu.