Bendros sutarties sąlygos

Bendradarbiavimo sutartis>>>

BENDROS DALYVAVIMO SĄLYGOS

1. Bendrosios sąlygos.

Turistinių kelionių, nurodytų Kataloge, Organizatorius t. y. turizmo organizatorius (pagal 1997-08-29 d. turizmo paslaugų įstatymą su vėlesniais pakeitimais) yra „Rainbow Tours“ SA (toliau – „Organizatorius“). Organizatoriaus duomenys – „Rainbow Tours“ SA su būstine adresu Lodz ul. Piotrkowska 270, įrašyta į KRS registrą su numeriu 0000178650, mokesčiu mokėtojo identifikacinis numeris 725-18-68-136, įrašo Turizmo organizatorių ir tarpininkų registre nr. 157. Registracinis organas yra Lodzės vaivadijos maršalka.
Dalyvio bei Organizatoriaus teises ir pareigas nustato Civilinio Kodekso 384 str. ir Turizmo paslaugų įstatymo pagrindu paruoštos „Bendros dalyvavimo sąlygos“, kurias paruošė „Rainbow Tours“ SA. „Bendros dalyvavimo sąlygos“ ir kitos sąlygos nurodytos priede „Būtinai perskaitykite“ (toliau - „Sąlygos“) yra neatsiejama Organizatoriaus organizuojamų turizmo paslaugų teikimo sutarties dalis. Sąlygos galioja visoms turistinėms kelionėms, kurias organizuoja Organizatoriaus ir kurios yra patalpintos kataloge bei internetineme puslapyje www.rainbowtours.pl. Sudarant sutartį-užsakymą dalyvis įsipareigoja įdėmiai perskaityti katalogą, „Dalyvavimo sąlygas“ ir informaciją, kuri yra priede „Būtinai perskaitykite“. Sutarties-užsakymo pasirašymas reiškia, kad Dalyvis (savo ir kitų sutarties-užsakymo Dalyvių vardu) sutinka su šios sutarties sąlygomis.

2. Sutarties sudarymas.

Katalogai ir kita raštiška Organizatoriaus informacija yra tik pasiūlymas sudaryti sutartį ir Civilinio kodekso supratimu nėra produktas-paslauga. Sutarties sudarymas įvyksta tuomet, kai Dalyvis susipažįsta su kataloge pristatytu Organizatoriaus pasiūlymu ir pasirašo sutartį-užsakymą (savo bei kitų Dalyvių vardu) bei sumoka avansą (20 % perkant keliones, kurioms galioja akcija iš naujo katalogo, arba 30 % visoms kitoms kelionėms).
Draudžiama yra mokėti didesnę avanso sumą, negu yra nurodyta aukščiau iki 31 dienos iki kelionės pradžios, esant permokėjimui bus nedelsiant grąžinami. Sudarant sutartį nepilnamečio asmens vardu, būtina turėti tėvų arba globėjų sutikimą su notaro patvirtintais tėvų arba globėjų parašais (jei nepilnametis važiuoja be jokio juridinio globėjo). Pasirašydamas sutartį-užsakymą Dalyvis sutinka, kad jo (ir kitų Dalyvių) asmens duomenys bus renkami, atnaujinami ir naudojami kelionės realizavimo tikslais.

3. Mokėjimo sąlygos.

Paslaugų kaina Dalyviams yra sutartinė ir apima pridėtinės vertės mokestį nuo prekių ir paslaugų. Mokėjimą būtina atlikti į Organizatoriaus nurodytą banko sąskaitą, kuri yra nurodyta su Dalyviu sudarytoje sutartyje, arba Organizatoriaus kasoje. Sutartyje nurodyta turizmo paslaugos kaina turi būti Dalyvio sumokėta likus ne mažiau kaip 30 dienų iki kelionės pradžios. Organizatoriaus pasilieka sau teisę nutraukti sutartį su Dalyviu, kurio įmoka nebuvo perduota į Organizatoriaus sąskaitą nustatytu laiku.

4. Paslaugų pakeitimai.

Kelionės Organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja Dalyvį, turi teisę pakeisti sutarties sąlygas. Atvejis, kuomet sutarčių sąlygų keitimas yra ženklus, Dalyvis privalo informuoti organizatorių apie sutikimą su sutarties sąlygų keitimu arba sutarties nutraukimą. Sutarties nutraukimo atveju Organizatorius grąžina visus už kelionę sumokėtus pinigus, netaikant sutarties nutraukimo baudos mokesčio. Jeigu sutarties sąlygų keitimas ne dėl Dalyvio kaltės vykdomas jau prasidėjus kelionei, Organizatorius turi pasiūlyti alternatyvią paslaugą, kuomet alternatyvi paslauga yra žemesnės kokybės nei paslauga, nurodyta kataloge, Dalyvis turi teisę reikalauti sumažinti nustatytą kelionės kainą.

5. Paskutinės minutės ir akcijinės kainos.

Sudarytoje sutartyje nurodyta kaina yra neginčytina ir Dalyvis neturi teisės reikalauti sumažinti kelionės kainą, jei prieš arba po sutarties sudarymo su Dalyviu šios kelionės kaina buvo sumažinta dėl paskutinės minutės pasiūlymo, naujos pirmos minutės pasiūlymo arba kitų reklaminių akcijų pasiūlymo, kurias organizuoja Organizatorius.

6. Kelionės kaina.

Kelionės kaina yra nurodyta PLN (Lenkijos zlotais). Kelionių Organizatorius turi teisę, iki kelionės pradžios likus ne mažiau kaip 21 dienai, padidinti kelionės kainą dėl pasikeitusių vežimo išlaidų, oro uosto mokesčių, mokesčių krovimo arba perkrovimo jūros uostuose, taip pat dėl išlaidų degalams, privalomų mokesčių, valstybinių mokesčių padidėjimo ar atitinkamų valiutų kursų pasikeitimo. Kelionių Organizatorius Dalyvį informuoja raštu, dėl kurios priežasties padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas

7. Nuolaidos vaikams.

Vaikams taikomų nuolaidų tipus ir dydžius Orgnizatorius nurodo galiojančiame kataloge. Kuomet vienas iš kelionės Dalyvių yra vaikas, rezervuojantis ir sutartį sudarantis asmuo privalo apie tai informuoti, nurodyti vaiko amžių ir tikslią gimimo datą bei pateikti atitinkamą dokumentą. Organizatorius turi teisę patikrinti vaiko amžių, remiantis asmens dokumentais. Jei realus vaiko amžius neatitinka nurodyto, Organizatorius turi teisę perskaičiuoti kainą ir paimti priemoką, nurodytą kataloge ir atitinkančią Dalyvio amžių. Vaiko amžiumi, kuris leidžia suteikti nuolaidą, laikomas vaiko amžius paskutinę kelionės dieną.

8. Organizatoriaus pareigos.

Prieš sudarant sutartį Organizatorus privalo Dalyviams pateikti bendrą informaciją apie pasų, vizų ir sanitarinius reikalavimus (įskaitant paso arba vizos išdavimo terminus bei sveikatos reikalavimus, susijusius su dalyvavimu kelionėje). Organizatorius privalo informuoti Dalyvius apie išskirtinius pavojus sveikatai arba gyvybei, kurie gali kilti planuojamoje kelionės vietoje bei apie draudimo paslaugų galimybes.
Nuo 2006-07-16, remiantis 2005 m. gruodžio 14 d. Reglamentu (EB) Nr. 2111/2005, kelionės Organizatorius privalo Dayvius informuoti apie skrydį vykdantį oro vežėją. Jei sutarties sudarymo dieną dar nėra žinomas oro vežėjas, Organizatorius įsipareigoja laikinai nurodyti galimo vežėjo pavadinimą. Kai tik bus nustatytas vežėjas, Organizatorius agentūros pagalba nedelsiant apie tai informuoja Dalyvį. Jei po sutarties sudarymo vežėjas pasikeičia, dalyvis bus nedelsiant apie tai informuotas. „Rainbow Tours“ SA pasilieka sau teisę pakeisti oro vežėją ir skrydžių numerius.

9. Dalyvio teisės.

Dalyvis turi teisę gauti Organizatoriaus teikiamas paslaugas, kurios yra nurodytos turzimo paslaugų teikimo sutartyje-užsakyme. Kelionės metu Dalyvis turi teisę naudotis profesionalia Organizatoriaus atstovų pagalba ir globa. Pagalba ir globa dalyviams bus teikiama ir atvejais, įvykusiais ne dėl Organizatoriaus kaltės ir kurių organizatorius negalėjo numatyti iš anksto (pvz.: autobuso avarijos metu, ilgesnių muitinės procedūrų metu, laukiant pasienyje, vėluojant skrydžiams).
Atvejais, kuomet Dalyvis dėl nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių arba dėl pasienio policijos tarnybos sprendimo negauna pagal Sutartį jam priklausančių paslaugų arba jo kelionė yra nutraukiama, Dalyvis turi teisę atgauti sumokėtus pinigus, atskaičiavus Organizatoriaus patirtas išlaidas, susijusias su šių paslaugų pirkimu iš kontrahentų.

10. Dalyvio pareigos.

Dalyvis privalo laikytis visų Organizatoriaus atstovų nurodymų ir rekomendacijų, kurių tikslas yra realizuoti kelionės programą, bei besąlygiškai laikytis Sutartyje ir pasiūlyme nurodytų susirinkimo vietų ir laikų.
Dalyvis privalo turėti kelionės dokumentus (pasą), turistines vizas (jei tokių dokumentų neužtikrina organizatorius) ir laikytis muitinės bei valiutos taisyklių, galiojančių Lenkijos Respublikoje, tranzito šalyse ir galutiniame kelionės punkte.
Dalyvis privalo laikytis visų saugos bei tvarkos tarnybų nurodymų ir rekomendacijų (pvz.: priešgaisrinės tarnybos, policijos ir pan.). Dalyvis privalo sumokėti visus vietinius mokesčius buvimo vietoje (pvz.: vietinius mokesčius, klimato mokesčius, užstatus, apmokėti skambučius iš viešbučio, sumokėti už naudojimąsi mini baru ir pan.), Dalyvis atsako už Organizatoriui, kitiems dalyviams, viešbučiams, oro linijoms ir pan. padarytą žalą. Mokesčio nesumokėjimo arba žalos padarymo atvejais organizatorius turi teisę kreiptis i teismą bei reikalauti žalos atlyginimo.

11. Bagažas.

Organizatorius visoms kelionėms (autobusu/ lėktuvu) yra nustatęs bagažo normas. Kiekvienas Dalyvis gali pasiimti 1 vienetą rankinio bagažo, kurio matmenys neviršija 55x20x40 cm ir kuris sveria ne daugiau kaip 5 kg bei vieną vienetą registruoto bagažo, kurio svoris yra nuo 15 iki 20 kg (priklausomai nuo aviakompanijos). Važiuojant slidinėti, registruoto bagažo vienete turi tilpti 1 įrangos komplektas (slidės/ lazdos/ batai/ arba snieglentė/batai). Vaikai iki 2 metų neturi teisės turėti nemokamą bagažą. Dėl riboto lėktuvo/ autobuso pakrovimo limito, tiksliai nustatyto transporto įstatymų, organizatorius/ vežėjas turi teisę atsisakyti paimti bagažą, viršijantį aukščiau nurodytą limitą. Jei Dayvis turi papildomą bagažą, jis privalo už jį sumokėti pagal vežėjo nustatytus tarifus. Detali informacija yra priese „Būtinai perskaitykite“.

12. Draudimas.

Organizatorius turi atitinkamą garantinį draudimą, privalomą, remiantis 1997-08-29 turistinių paslaugų teikimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais. Visi grupinių kelionių Dalyviai yra apdrausti bendrovėje „TU EUROPA“ SA (adresas: 53-413 Vroclavas, ul. Gwiaździsta 62), sutarties šalys yra draudimo bendrovė ir Dalyvis. Draudimas apima: (KL) gydymo išlaidas ir assistance, važiuojant į Europos bei Viduržemio jūros baseino šalis, iki 20.000 EUR, į Aziją, Afriką, Australiją ir Ameriką – iki 30.000 EUR, (CT) – tropinių ligų gydymo išlaidas, (CP) – lėtinių ir onkologinių ligų pasekmių gydymo išlaidas – draudimo suma telpa į KL, (KR) gelbėjimo išlaidas iki 5.000 EUR, (TK) gydymo išlaidas, kai jis yra kvalifikuoto turizmo (pvz. kalnų) arba mėgėjiško (pvz.: slidinėjimo, važinėjimo dviračiais, banglenčių sporto, buriavimo) sporto pasekmė, (NNW) nelaimingų atsitikimų pasekmes iki 10 000 PLN ir bagažo iki 1000 PLN. Už papildomą mokestį galima įsigyti išplėstinį draudimo variantą: „Standard Plus“ arba „The Best“ (daugiau informacijos rasite priede „Būtinai perskaitykite“). Pasirašydamas sutartį, Dalyvis (savo ir kitų sutarties
Dalyvių vardu) patvrtina, kad Dalyvių sveikatos būklė leidžia Dalyviams dalyvauti kelionėje. Remiantis „TU EUROPA“ SA detaliomis draudimo sąlygomis bagažo draudimas apima tik asmeninius daiktus (drabužius ir kosmetiką).
Bagažo draudimas neapima lagamino/ kelioninio krepšio sugadinimo bei grynųjų pinigų, vertybinių popierių, mokėjimo kortelių, papuošalų, meno kūrinių, profesionalios, kompiuterinės, audio-video, fotografinės įrangos, automobilių priedų, sporto įrangos ir pan. sugadinimo arba praradimo. Daugiau informacijos apie draudimą Jūs rasite priede „Būtinai perskaitykite“ bei detaliose draudimo sąlygose, su kuriomis kiekvienas dalyvis gali susipažinti agentūroje prieš kelionę. Neįvykdžius prievolės sudaryti papildomą draudimo sutartį (pvz.: dėl sporto arba vertingo bagažo), visas išlaidas padengia pats Dalyvis.

13. Pretenzijos.

Kelionės metu atsiradusių sutarties sąlygų netinkamo vykdymo arba neįvykdymo atveju, Dalyvis turi teisę ir pareigą informuoti apie tai kelionės vadovą ir/ arba vietinį Organizatoriaus atstovą ir reikalauti pataisyti padėtį.
Nepriklausomai nuo pranešimo apie trūkumus Dalyvis gali pateikti pretenziją Organizatoriui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kelionės pabaigos. Dalyvio pretenzija turi būti išsiųsta registruotu laišku (ne faksu ir ne el. paštu) Organizatoriaus adresu. Visos pretenzijos bus nagrinėjamos 30 dienų laikotarpiu nuo pretenzijos gavimo Organizatoriaus pateiktu adresu, o pretenziją pateikus kelionės vadovui arba vietiniam Organizatoriaus atstovui kelionės metu - per 30 dienų nuo kelionės pabaigos. Dalyvio pretenzijos pagrindu negali būti įvykiai ar aplinkybės, už kurias Organizatorius neatsako t. y. tokie, kurie yra susiję tik su Dalyvio veiksmais arba aplaidumu, trečiųjų asmenų, nedalyvaujančių sutartyje nurodytų paslaugų teikime, veiksmais arba aplaidumu, jei šių veiksmų arba aplaidumo negalima buvo numatyti nei išvengti, bei žalą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
Pretenzijos dėl skrydžių į/ iš nurodytos vietos bei bagažo sugadinimo arba praradimo, skrendant lėktuvu, bus nagrinėjamos remiantis 1929 m. Varšuvos konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo su vėlesniais pakeitimais ir priedais, 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju ir Lenkijos Respublikos Aviacijos įstatymo nuostatomis. Remiantis šiais įstatymais Dalyvis (turintis vardinį bilietą) turi teisę pateikti pretenziją atitinkamos oro linijos atstovybėje, o pasibaigus pretenzijų pateikimo galimybėms – skundą Civilinės aviacijos įstaigoje (ul. Żelazna 59, 00-848 Varšuva). Daugiau informacijos rasite priede „Būtinai perskaitykite“.

14. Atsakomybės apribojimas

Organizatorius negarantuoja vietos transporto priemonėje (mikroautobuse, autobuse ar lėktuve), jei Dalyvis savarankiškai (t. y. be Organizatoriaus sutikimo) pakeitė įlipimo arba išskridimo vietą.
Organizatorius neatsako už įgaliotų pasienio/ migracijos tarnybos pareigūnų sprendimą neįleisti Dalyvio į jų šalį ir dėl su Organizatoriumi nesusijusių priežasčių. Tokiu atveju Dalyvis savo sąskaita užtikrina savo grįžimą į gyvenamąją vietą, o Organizatorius sugrąžina pinigus tik už neišnaudotas paslaugas, atskaičiavus realias Organizatoriaus patirtas išlaidas, perkant šias paslaugas iš kontrahentų.
Organizatorius neatsako už Dalyvių sprendimą nutraukti kelionę jai prasidėjus, nebent tas sprendimas yra susijęs su Turistinių paslaugų teikimo įstatymo 16 str. nurodytais atvejais.
Organizatorius neatsako už bagažo praradimą arba sugadinimą, jei žala atsirado tik dėl kelionės Dalyvio veiksmų arba aplaidumo, trečiųjų asmenų, nedalyvaujančių sutartyje nurodytų paslaugų teikime, veiksmų arba aplaidumo, jei šių veiksmų arba aplaidumo negalima buvo numatyti nei išvengti, bei už žalą, atsiradusią dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
Organizatorius atsako už turistinių paslaugų teikimo sutarties sąlygų neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, nebent tas sąlygų neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo priežastis yra kelionės Dalyvio veiksmai arba aplaidumas, trečiųjų asmenų, nedalyvaujančių sutartyje nurodytų paslaugų teikime, veiksmai arba aplaidumas, jei šių veiksmų arba aplaidumo nebuvo galima numatyti ir išvengti, bei nenugalimos jėgos aplinkybės.
Jei dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių neįmanoma buvo numatyti sutarties sudarymo metu, turistinių paslaugų teikimas bus apsunkintas, sutrikdytas arba kils pavojus, kad nebus įmanoma jų realizuoti, bei dėl nenugalimos jėgos aplinkybių atsiras papildomų sutartyje nenumatytų išlaidų (pvz.: papildoma para viešbutyje, papildomas maistas, papildomas pervežimas ir pan.), tuomet Dalyvis gaus Organizatoriaus atstovų pagalbą atliekant tokį sandorį, o šių papildomų paslaugų pirkimo išlaidas Dalyvis ir Organizatorius padengs kartu, nediskriminuojant nė vienos šalies.
Organizatorius neatsako už kelionės programos pokyčius, atliktus sutikus kelionės Dalyviams.
Orgaizatorius neatsako už sutartis, kurias Dalyvis sudaro vietoje su vietiniais verslininkais.
Už neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas paslaugas kelionės metu organizatorius apriboja piniginių išmokų dydį iki dvigubos kelionės kainos, išskyrus atvejus, kai buvo padaryta asmeninė žala. Kataloge esantys papildomų ekskursijų aprašymai yra tik informacinio pobūdžio ir nėra pasiūlymas. Organizatorius taip pat negarantuoja, kad jos visos bus realizuojamos.

15. Būtina-įstatymų reikalaujama Turizmo organizatoriaus garantija.

Organizatorius turi atitinkamą draudimo garantiją, išduotą draudimo bendrovės „Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa“ SA – garantijos numeris ir DB pavadinimas kiekvieną kartą yra nurodomas sutartyje, pageidaujant, Dalyvis, sumokantis avansą, gali gauti Organizatoriaus civilinės atsakomybės garantinio sertifikato kopiją. Draudimas apima situacijas, kai Organizatorius negali užtikrinti Dalyvio grįžimo į šalį bei padengia Dalyvių sumokėtus pinigus už neįvykdytas sutarties sąlygas. Dalyvis privalo nedelsiant susisiekti su Draudiku (telefono nr. yra nurodyti priede „Būtinai perskaitykite“ – pagalbos centras). Draudikas informuoja atitinkamą vaivadijos maršalką ir padengia grįžimo išlaidas į šalį per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo raštiško atitinkamo vaivadijos maršalkos arba jo nurodyto padalinio įsakymo gavimo.

16. Kelionės atšaukimas.

Organizatorius pasilieka sau teisę anuliuoti kelionę šiais atvejais: 1) likus ne mažiau kaip 10 dienų iki išvykimo nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus (autobusinėms kelionės – min. 30 žmonių; kelionėms, vykdomoms reguliariaisiais skrydžiais – min. 40 žmonių; kelionėms, vykdomoms užsakomaisiais skrydžiais – min. 140 žmonių); 2) likus ne mažiau kaip 7 dienos iki išvykimo, kuomet atšauktas išvažiavimas pasirinktu maršrutu arba į pasirinktą miestą; 3) bet kuriuo metu dėl nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.
Organizatorius arba organizatoriui atstovaujanti kelionių agentūra privalo informuoti kelionės Dalyviį apie kelionės atšaukimą aukščiau nurodytu laiku. Tokiais atvejais Dalyvis turi teisę pasirinkti Organizatoriaus siūlomą alternatyvinę kelionę arba reikalauti pinigų grąžinimo. Jei Organizatoriaus pasiūlyta alternatyvinė kelionė bus pigesnė negu atšaukta kelionė, Dalyviui bus grąžintas kainų skirtumas. Jei kelionė atšaukiama nesurinktos minimalios turistų grupės atveju, Dalyvis bus informuotas telefonu - ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų, o vėliau taip pat raštu (registruotu laišku, faksu, el. paštu arba asmeniškai) - ne vėliau kaip 5 dienos iki planuojamos kelionės pradžios.

17. Kelionės anuliavimas arba termino pakeitimas.

Dalyvis gali atsisakyti kelionės arba pakeisti jos datas, tik informavus Organizatorių raštiškai. Bet kuriuo atveju Dalyvis turi teisę atgauti sumokėtus pinigus, atskaičiavus realias Organizatoriaus patirtas išlaidas.
Organizatorius nurodo vidutinius panašių keitimų/ atsisakymų išlaidų dydžius pastaraisiais metais (tai orientacinė informacija):
iki 45 dienų iki kelionės dienos – 7 %
nuo 44 iki 31 dienų iki kelionės dienos – 20 %
nuo 30 iki 21 dienos iki kelionės dienos – 30 %
nuo 20 iki 15 dienų iki kelionės dienos – 50 %
nuo 14 iki 8 dienų iki kelionės dienos – 70 %
nuo 7 iki 2 dienų iki kelionės dienos – 80 %
likus 1 dienai iki kelionės arba vėliau – 90 %
DĖMESIO! Prieš išvykdamas į kelionę, Dalyvis gali savarankiškai įsigyti neįvykusios kelionės draudimą (taip pat apimantį ankstesnio grįžimo iš kelionės išlaidas), kurį siūlo „TU Europa“ SA. - papildomas mokestis sudaro tik 3 % kelionės kainos – žiūr. priedą „Būtinai perskaitykite“.

18. Teisių ir pareigų, susijusių su sudaryta sutartimi, perleidimas.

Jei Dalyvis perleidžia savo teises į kelionę bei raštu perduoda visus savo įgaliojimus trečiajam kelionę perimančiam asmeniui, sutinkančiam priimti visus su sutartimi susijusius įsipareigojimus, tai, esant keitimo galimybei (jei neatsiranda kitų, nuo Organizatoriaus nepriklausančių kliūčių), Dalyvis Organizatoriui privalo sumokėti mokestį, kurio dydis atitinka realias išlaidas, susijusias su Dalyvio pakeitimu. Dalyvis ir žmogus, perimantis jo įgaliojimus, solidariai atsako už išlaidų, susijusių su Dalyvio pakeitimu, bei visos kelionės kainos sumokėjimą. Apie Dalyvio keitimą Dalyvis privalo Organizatorių informuoti raštu. Keitimas yra įmanomas, jei Organizatorius turi pakankamai laiko atlikti visas Dalyvio duomenų keitimo procedūras transporto priemonėse, viešbučiuose bei susijusias su vizų gavimu, bet ne vėliau kaip:
- likus 7 dienoms iki kelionės – autobusinių ir lėktuvinių kelionių, realizuojamų užsakomaisiais reisais, į šalis, kuriose nebūtinas išankstinis vizų gavimas.
- likus 30 dienų iki kelionės - lėktuvinių kelionių, realizuojamų reguliariais skrydžiais, į šalis, kur prieš kelionę būtina gauti vizą.
DĖMESIO! Atveju, kai kelionė organizuojama reguliariais skrydžiais, įgaliojimų ir įsipareigojimų perdavimas kitam asmeniui priklauso nuo aviakompanijos sutikimo pakeisti Dalyvio duomenis ir papildomų rezervavimo, keitimo arba naujo bilieto pirkimo išlaidų sumokėjimo (pagal šį skrydį aptarnaujančios aviakompanijos tarifus).

19. Asmens duomenų apsauga.

„Rainbow Tours“ SA praneša, kad Klientų pateiktų asmens duomenų administratoriumi yra „Rainbow Tours“ SA su būstine Lodzėje, adresu ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź. Pateikti asmens duomenys bus naudojami tik realizuojant su „Rainbow Tours“ SA sudarytą sutartį. Klientų pateikti asmens duomenys gali būti perduoti kitiems subjektams, įskaitant oro linijas, autobusų ir keltų bendroves, viešbučius, draudimo bendrovę, su „Rainbow Tours“ SA agentūrinių bei franšizės sutarčių pagrindu bendradarbiaujančius agentus, užsienio kontrahentus, su „Rainbow Tours“ SA sudarytos sutarties realizavimo tikslais. Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas. Klientai turi teisę turėti prieigą prie savo asmens duomenų bei gali juos pataisyti.

20. Baigiamosios nuostatos.

Atvejams, nenumatytiems Sutarties sąlygose, galioja 1964-04-23 Civilinis kodeksas („Dziennik Ustaw“, 1964 m. Nr. 16, poz. 93 su pakeit.) bei 1997-08-29 turistinių paslaugų teikimo įstatymo (suvienodintas tekstas „Dziennik Ustaw“, 2004 m. Nr. 223, poz. 2268 su pakeit.). Galimi ginčai bus sprendžiami derybų metu, o nepavykus išspręsti bus kreipiamasi į atitinkamą teismą. Atskirų sutarties nuostatų arba šių Sąlygų punktų negaliojimas neanuliuoja visos sutarties galiojimo.

Šios Sąlygos įsigalioja nuo 2015 m. balandžio 21 d.